Algemene voorwaarden IVP – Instituut voor Veiligheids- en Preventieopleidingen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 57586578.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het Instituut voor Veiligheids- en Preventieopleidingen (hierna: ‘IVP’). De opdrachtnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Algemene voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet van toepassing en de toepasselijkheid daarvan wordt door IVP van de hand gewezen, tenzij schriftelijk aanvaard door IVP.
 • Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij in onderlinge overeenstemming tussen IVP en de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • IVP behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 • Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn , is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Totstandkoming samenwerking

De samenwerking komt tot stand door middel van ondertekening van de offerte of een schriftelijke bevestiging, door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

Artikel 3 – Wijziging of annulering van de opdracht

 • IVP is gemachtigd de samenwerking en/of het trainingsprogramma schriftelijk gemotiveerd te allen tijde te wijzigen en/of te annuleren.
 • Annulering vanuit opdrachtnemer dient te geschieden per aangetekend schrijven en is uitsluitend schriftelijk overeen te komen.
 • Annulering of wijziging door de opdrachtnemer kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
 • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtnemer verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtnemer verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
 • Eventuele terugbetalingen door IVP worden binnen een termijn van 30 dagen gedaan.
 • De annuleringskosten zijn per direct verschuldigd.
 • Bij geval van overlijden van de opdrachtnemer, is sprake van uitzonderlijke omstandigheden. Doet dit geval zich voor, kan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek worden ingediend ter annulering.

Artikel 4 – Prijzen

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • Materiaalkosten en eventuele reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer of deelnemende organisatie.

Artikel 5 – Betalingswijze

 • Facturering vindt plaats nadat de opdracht conform artikel 2 tot stand is gekomen. Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 • In geval van niet tijdige betaling, komen alle kosten ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtnemer.
 • Bij wanbetaling is IVP gemachtigd de samenwerking eenzijdig te verbreken en de opdrachtnemer de toegang tot de training en examens te ontzeggen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • IVP is niet aansprakelijk te stellen voor schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit het (juiste of onjuiste) gebruik van haar de diensten, die buiten haar aansprakelijkheidsverzekering valt en waarbij de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld vanuit IVP.
 • IVP is niet aansprakelijk te stellen voor gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 • IVP is niet aansprakelijk voor fouten van door IVP ingeschakelde derden, met uitzondering van de gevallen waarin IVP deze fouten had kunnen en moeten voorzien. IVP draagt grote zorg voor het verzorgen van de kwaliteit van haar trainingen en informatie, maar kan geen garantie geven voor complete juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de aangeboden informatie dan wel over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid en beloofde werking van hetgeen wordt aangeboden, dan wel voor welke direct of indirecte uitwerking of gevolgen dit ook zou kunnen hebben.
 • Een eventuele aanspraak op schadevergoeding dient op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn gesteld.
 • De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel is niet geldig indien deze in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 7 – Examen

 • IVP hanteert het examenreglementen passend bij de eisen die gesteld worden aan de training of opleiding. IVP behoudt zich het recht voor tot eventuele wijziging.
 • Bij de planning van examens zal IVP, zover mogelijk, rekening houden met de organisatie en wensen van de deelnemer. IVP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de planning van examens en voor eventuele wijziging hiervan.
 • Bij afmelding van een deelnemer voor een examen vóór 48 uur voor aanvang van het examen kan het betreffende examen worden ingehaald. Vind de afmelding plaats binnen 48 uur of eerder (indien dit voorgeschreven wordt in het examenreglement) voor aanvang van het examen, is er geen mogelijkheid meer tot inhalen.
 • Bij ongemelde afwezigheid van een deelnemer is inhalen van een examen niet mogelijk.

Artikel 8 – Copyright

 • Van het door IVP verstrekte materiaal en informatie mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IVP.
 • Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van IVP, berust uitsluitend bij IVP, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9 – Misbruik

IVP is in de positie over te gaan tot eventuele onmiddellijke uitsluiting van de betreffende opdrachtnemer, wanneer er sprake is van gedraging in strijd met deze algemene voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de diensten van IVP.

Artikel 10 – Geschillen

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet behoren tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.

 

 

Contact


Instituut voor Veiligheids- en Preventieopleidingen

Tel: (085) 401 64 09
E-mail: info@veiligheidspreventie.nl

Bekijk alle contactgegevens »

Bel me terug

Uw naam (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)